Какво можем да направим за Вас

  • Общ дозиметричен контрол и измервания в среда на йонизиращи лъчения
  • Консултации и съдействие при подготовката на нужните документи във връзка с получаване на необходимите лицензии от АЯР.
  • Монтаж, сервиз и поддръжка на промишлени плътномери, както и на други промишлени прибори използващи радиоизотопни източници. 
  • Разработване на специализирани изотопни рентгено-флуоресцентни анализатори за анализ на основни и/или специфични елементи в процеса на обогатяване на руда. Пример за такъв анализатор е анализаторът ни за злато в ниски концентрации (2-10 ppm), който предстои да се внедри в Асарел-Медет АД - Панагюрище.