Услуги

Предлагаме услуги на фирми, имащи нужда от въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения, доставка, монтаж и сервиз на уреди за технологичен контрол с източници на йонизиращи лъчения, апаратура за рентгенофлуоресцентен анализ и др.